Được xếp hạng 0 5 sao
400.000 

Nhóm sản phẩm cải tạo đất

CHẾ PHẨM VI SINH BIOCARE 1- CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG

Được xếp hạng 0 5 sao
300.000 

Nhóm sản phẩm sâu bệnh hại

CHẾ PHẨM VI SINH BIOCARE 1- DÙNG CHO CÁC LOÀI HOA

Được xếp hạng 0 5 sao
400.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
400.000 

Nhóm dinh dưỡng cây trồng

CHẾ PHẨM VI SINH BIOCARE-1, CC- DÙNG CHO CÂY CHÈ

Được xếp hạng 0 5 sao
400.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
400.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
400.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
400.000 

Nhóm dinh dưỡng cây trồng

CHẾ PHẨM VI SINH BIOCARE-1, HM- DÙNG CHO HOA MÀU

Được xếp hạng 0 5 sao
400.000 

Nhóm sản phẩm cải tạo đất

CHẾ PHẨM VI SINH DC ORGANIC CT5- DIỆT CỎ SINH HỌC

Được xếp hạng 0 5 sao
400.000 

Nhóm sản phẩm sâu bệnh hại

CHẾ PHẨM VI SINH SB2 – PHÒNG NGỪA SÂU BỆNH

Được xếp hạng 5.00 5 sao
300.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000